Studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti izgradnje sistema navodnjavanja (hidrotehničkih melioracija) na području Brčko Distrikta BiH

Vlada Brčko Distrikta BiH je iz vlastitog budžeta za 2016. godinu finansirala izradu početnog strateškog dokumenta za razvoj i unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Brčko Distrikta BiH. Projekat pod nazivom „Studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti izgradnje sistema navodnjavanja (hidrotehničkih melioracija) na području Brčko Distrikta BiH“ je zajednički implementiran od strane Instituta za hidrotehniku Sarajevo i URBIS centra iz Banja Luke. Izrada Studije je trajala od juna 2016. godine do januara 2017. godine.

 

 

Osnovni cilj izrade Studije bio je kreirati početni/inicijalni strateški dokument koji će biti osnova za buduće projekte namijenjene unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje na području Brčko Distrikta BiH, uz korištenje vodnih i zemljišnih resursa na održiv način. Studijom su definirane smjernice za unaprjeđenje korištenja poljoprivrednog zemljišta i za razvoj organske i druge ekološki prihvatljive proizvodnje, te dati pokazatelji ekonomske opravdanosti rekonstrukcije i/ili izgradnje novih sistema hidrotehničkih melioracija.

Distrikt Brčko zbog prirodnih karakteristika zemljišta koje čine najkvalitetnije bonitetne kategorije, klimatskih karakteristika, te vodnih resursa rijeke Save sa pritokama rijeke Tinje i rijeke Brke, ima veliki potencijal za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Poljoprivredno zemljište čini veći dio teritorije BD, cca 70%, što ukazuje da je poljoprivreda grana privrede, koja ima dobre polazne osnove za razvoj i kojoj treba dati više značaja u budućnosti.

Kroz Studiju su analizirani vodni resursi i kvaliteta tla sa jedne strane, te planovi i mogućnosti za razvoj poljoprivredne proizvodnje sa druge strane. Kao rezultat navedenih analiza, predložena su najpovoljnija područja za razvoj poljoprivredne proizvodnje od strane projektnog tima, a usvojena u saradnji sa predstavnicima Vlade Brčko Distrikta, odjela za poljoprivredu i vodoprivredu. To su četiri pilot područja: Vučilovac, Kladje, Omerbegovača i Tinja-Dubrave-Bijela, za koja je kroz ovu Studiju urađena detaljna analiza.

Pilot područja odlikuju različitim problemima u kontekstu unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje. Za svako područje izrađeno je konceptualno rješenje sistema navodnjavanja, odnosno odvodnjavanja.

Studija je obuhvatala sljedeće dijelove:

 • Analizu postojećeg stanja koja je izvršena s ciljem identifikacije postojećeg stanja i odabirom područja koja u budućnosti mogu biti predmet daljih ulaganja u unaprjeđenje postojećih i izgradnju novih sistema hidrotehničkih melioracija ;
 • Izradu konceptualnog rješenja sistema hidrotehničkih melioracija što je obuhvatilo:
 • Odgovarajuće hidrauličke proračune;
 • Hidrološke, klimatske i hidrogeološke analize predmetnog područja, bazirane na postojećim podacima i podlogama.
 • Finansijsku analizu izvodljivosti i opravdanosti projekta koja je obuhvatila:
 • Identifikacija investicionih troškova za izgradnju hidromelioracionih sistema,
 • Projekcija troškova rada i održavanja sistema za posmatrani period od 30 godina,
 • Identifikacija prihoda projekta,
 • Projekcija novčanih tokova projekta,
 • Izračun finansijskih pokazatelja opravdanosti projekta
 • Analiza osjetljivosti sa indikacijom učinka varijacija u ključnim parametrima na finansijsku održivost projekta.