Konsultantske usluge za projekat “Zatvaranje kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini (CEB II)”

Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i URBIS Centar d.o.o. Banja Luka zajednički realiziraju projekat pod nazivom „Konsultantske usluge za projekat zatvaranja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB). Realizacija projekta je počela u novembru 2016. godine, a implementacija projekta je još uvijek u toku.

Cilj ugovora je pružanje tehničke pomoći i podrške u provođenju javnih nabavki Jedinicama za implementaciju (JIP) projekta u FBiH, RS i BD. Pomoć se pruža u realizaciji 58 pod-projekata u FBiH, 18 pod-projekata u RS i 6 pod-projekata u BD, s ciljem obezbjeđivanja adekvatnog socijalnog stanovanja zasnovanog na evropskim standardima, te zatvaranje postojećih centara kolektivnog stanovanja.

 

 

Cilj projekta „Zatvaranje kolektivnih centara u BiH (CEB II)“ je dugoročno rješavanje problema stanovanja raseljenih osoba u BiH. Za realizaciju ovog projekta, BiH je 2013. godine potpisala kreditno zaduženje od 60 miliona EUR od CEB-a za sufinansiranje CEB II projekta s procijenjenom ukupnom vrijednošću od 104 miliona EUR, a koji bi osigurao najmanje 2.600 stambenih jedinica i 5 institucionalnih centara za smještaj, te osigurao stambeno zbrinjavanje za najmanje 7.200 interno raseljenih osoba.

Realizacija svakog pojedinačnog pod-projekta obuhvata identifikaciju i verifikaciju korisnika socijalnog stanovanja, projektovanje stambenih objekata, izvođenje građevinskih radova, te opremanje objekata.
Zadatak konsultanata je pružiti svu potrebnu tehničku i drugu podršku i pomoć Jedinicama za implementaciju projekta u sljedećem:

 • Osiguravanje da se pod-projekti razvijaju i provode u skladu s uslovima kredita, CEB-ovom politikom zaštite okoliša i projektnim standardima i dokumentacijom.
 • Planiranje aktivnosti na implementaciji pod-projekata (uključujući planiranje troškova, izrada planova finansiranja, izrada planova javnih nabavki, itd.).
 • Procjena urbanističko-tehničkih uslova (uključujući pregled vlasništva nad zemljištem, urbanističkih planova, raspoložive infrastrukture, geotehničkih uslova, itd.).
 • Priprema projektnih zadataka za inženjerske usluge (projektovanje, revizija, nadzor nad izvođenjem), izvođenje građevinskih radova i nabavku roba/opreme.
 • Osiguravanje kvalitete i cjelovitosti isporučenih rezultata, posebno u ranoj fazi njihovog razvoja (pregled shematskih projekata / predmjer i predračun / procjene troškova, itd.).
 • Priprema tenderske dokumentacije u skladu sa Smjernicama za nabavke CEB-a.
 • Obezbjeđivanje građevinskih dozvola i rješavanje drugih administrativnih pitanja.
 • Upravljanje ugovorima za nabavku usluga, radova i roba/opreme.
 • Koordinacija aktivnosti u implementaciju pod-projekta sa državnim institucijama BiH.
 • Praćenje svih isporučenih usluga, radova, i roba/opreme.
 • Tehnički prijem i zatvaranje pod-projekata.
 • Priprema izvještaja za JIP, po potrebi.
 • Pružanje stručnih usluga u sljedećim područjima: inženjering (geotehnički, mehanički, električni, okolišni, građanski, strukturni, arhitektura, itd.), finansiranje socijalnog stanovanja, administracija i održavanje socijalnog stanovanja, medicinski aspekati socijalnog stanovanja i institucionalne skrbi.