Salwa Cherni

Viši istraživač

Salwa Cherni

Mr.dipl.ing.građ.

Upravljanje zemljišnim i vodnim resursima; Navodnjavanje

Ključne kvalifikacije: Dizajn sistema za navodnjavanje (Primarni i sekundarni), Fizibiliti studije u navodnjavanju, Modernizacija navodnjavanja (djelovanje i upravljanje), dizajn sistema za odvodnjavanje, Upravljanje rizikom od poplava (Implementacija Europske Direktive o Poplavama), Korištenje računarskih sistema: GIS (prikupljanje, arhiviranje, integracija, upravljanje, analiza i prezentiranje prostornih podataka), COPAM, Epanet, ENVI

salwa.cherni@heis.ba