Nijaz Zerem

Viši istraživač

Nijaz Zerem

Samostalni stručni saradnik

Oblast rada: Hidrološka mjerenja i ispitivanja. Analiza površinskih i podzemnih voda – hidrološke statističke analize. Istraživanje kvantitativno-kvalitativnih karakteristika voda, u intergranularnim i kraškim akviferima, sa analizom hidrodinamičkih odnosa i bilansa voda. Vještačko prihranjivanje izvorišta u intergranularnoj sredini, korištenjem površinskih i djelomično prečišćenih površinskih voda. Specijalna mjerenja i istraživanja u kraškim pukotinsko- kavernoznim sistemima, determinacija pravaca i brzine podzemnog toka. Kaptiranje i kaptažni objekti te zaštita objekata od podzemnih voda. Zaštita voda, zaštita od voda i projektovanje zaštite izvorišta pitkih voda. Problemi upravljanja i zaštite voda u okolišno osjetljivim područjima (močvare )..

Problemi zaštite okoliša od kontaminiranih površinskih i otpadnih voda porijeklom iz industrija i procijednih voda sa deponija industrijskog otpada.

nijaz.zerem@heis.ba