Mr Dragana Selmanagić

Viši istraživač

Mr Dragana Selmanagić

Magistar tehničkih nauka

Diplomirani inženjer građevinarstva

Voditelj međunarodnih i domaćih projekata

Stručnjak u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 20 godina iskustva.

Ključne kvalifikacije: hidrodinamički aspekti i razmatranja vodnih resursa; mjerenja u hidrotehnici; racionalna i primjenjena hidromehanika; hidraulička analiza, ispitivanje i dimenzioniranje hidrotehničkih objekata; integralno upravljanje vodama sukladno glavnim principima Okvirne direktive o vodama EU; nova filozofija kvaliteta, sistemi upravljanja kvalitetom te sistemi okolinskog upravljanja u skladu sa standardima serije ISO 14000.

dragana.selmanagic@heis.ba