Janja Šaravanja

Viši hemijski tehničar

Janja Šaravanja

Ispitivanje fizikalno-hemijskih i eko toksikoloških karakteristika voda (ispitivanje površinskih, pitkih i otpadnih voda, analiza riječnog sedimenta, analiza mulja, analiza tla, analiza kamena, analiza agregata, analiza betona i analiza soli za posipanje puteva).

janja.saravanja@heis.ba