Dr Dalila Jabučar

Direktor

Dr Dalila Jabučar

Doktor tehničkih nauka

Diplomirani inženjer građevinarstva

Glavni istraživač

Voditelj međunarodnih i domaćih projekata

Glavni istraživač u oblasti hidrauličkog inženjerstva s više od 25 godina iskustva. Ključne kvalifikacije: Upravljanje rizikom od poplava, racionalna i primijenjena hidrotehnika, riječna hidrotehnika, hidrotehničke građevine, erozija; integralno upravljanje vodanim resursima, planiranje u sektoru voda, zakonski i institucionalni aspekti zaštite i upravljanja vodama i okolišem, primjena Geografskih informacionih sistema (GIS) u upravljanju slivnim područjima; institucionalni aspekti organizacije, rada i upravljanja javnim preduzećima za vodosnabdijevanje i kanalizaciju.

dalila.jabucar@heis.ba