Admir Aladžuz

Samostalni istraživač

Admir Aladžuz

MA ekologije

Oblasti rada: Floristička i faunistička analiza, procjene utjecaja na životnu sredinu, analiza bioloških parametara u vodenim ekosistemima, okolišni inženjering, razvoj politika upravljanja prema osnovnim principima održivog razvoja, rad sa GIS alatima, sistemi upravljanja kvalitetom u laboratorijima prema ISO 17025.

admir.aladzuz@heis.ba