SEE RIVER

Projekt „Održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u državama Jugoistočne Evrope“ započeo je u oktobru 2012. godine i trajao je 24 mjeseca, te se provodio putem partnerstva u koje je bilo uključeno 26 različitih relevantnih institucija iz oblasti upravljanja vodama iz 11 država u regiji Jugoistočne Evrope.

S obzirom na ugroženost riječnih slivova uslijed neodrživog korištenja, povećanih antropogenih utjecaja i rastućih problema pojave sve češćih i izraženijih poplava i suša uzrokovanih klimatskim promjenama dolazilo je do kontinuiranih promjena u morfologiji, povećanom zagađenju vodotoka i degradaciji akvatičnih staništa, a također su se javljali i konflikti u korištenju zemljišta. Najveći pritisci u riječnim slivovima javljali su se duž riječnih koridora, što je predstavljalo izazov za konstantne napore za održivo korištenje voda i priobalnog zemljišta.

Glavni cilj spomenutog projekta pod nazivom „ Održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u državama Jugoistočne Evrope“, financiranog ERDF i IPA sredstvima, bio je uspostava i jačanje multisektorske mreže zainteresiranih strana (stakeholdera) koji dijele teritoriju međunarodnog riječnog koridora kako bi mogli zajednički razgovarati o procesima planiranja i implementacije radi integriranja postojećih sektorskih politika, planova i programa, a sa ciljem postizanja konsenzusa o integrativnom upravljanju riječnim koridorima, uzimajući u obzir podjednako i razvoj i interese očuvanja i zaštite prirode.

Specifični ciljevi projekta su bili sljedeći:

Razviti zajednički pristup za uspostavu zajedničkog okvira za integrativno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima;

Primijeniti spomenuti zajednički pristup na međunarodnom riječnom koridoru Drave;

Implementirati međunarodno dogovorene mjere iz Okvira upravljanja za Dravu na 5 pilot područja u 5 država koje pripadaju slivu Drave;

Iskoristiti iskustva o primjeni zajedničkog koncepta postignutog za međunarodni riječni koridor Drave, sa ciljem promocije zajedničkog pristupa među zainteresiranim stranama (stakeholderima) u zemljama Jugoistočne Evrope započinjanjem sličnih Okvira upravljanja međunarodnim riječnim slivovima na 5 ostalih međunarodnih riječnih koridora (Bodrog, Prut, Soča, Neretva i Vjoša);

Unaprijediti međunarodnu i međusektorsku saradnju postojećih komisija odgovornih za upravljanje ovim međunarodnim riječnim koridorima uključujući ih u proces započinjanja izrade Okvira za integrativno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima;

Pomoći implementaciju relevantnih EU Direktiva, naročito Okvirne Direktive o vodama, Direktive o poplavama, Direktive o staništima, Direktive o pticama i Direktive o obnovljivim izvorima energije;

Povećati kapacitete i podići svijest zainteresiranih strana duž međunarodnog riječnog koridora o važnosti prekograničnog i međusektorskog pristupa o održivom integrativnom upravljanju riječnim koridorima putem organizacije obuka, radionica i seminara za jačanje kapaciteta administracije.

LISTA PROJEKTNIH PARTNERA:

Naziv na engleskom jeziku Država
Institute for Water of the Republic of Slovenia Slovenia
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation Slovenia
Soča Valley Development Centre Slovenia
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Division II/4, Nature and Species Austria
Regional Government of Carinthia, Department 8 -Environment, Water and Nature Protection Austria
National Institute for Environment Hungary
South-Transdanubian Water Management Directorate Hungary
Autonomous Province of Bolzano – South Tyrol, Department of Hydraulic Engineering Italy
Slovak Hydrometeorological Institute Slovakia
National Administration “Romanian Waters” Romania
Hydro Engineering Institute Sarajevo BiH
Institute for Spatial Planning of the Koprivnica-Križevci County Croatia
State Institute for Nature Protection Croatia
HRVATSKE VODE, Legal entity for water management Croatia
Albanian Geological Survey Albania
World Wide Fund for Nature Austria Austria
Jaroslav Cerni Institute for the Development of Water Resources Serbia
Ministry of Infrastructure and Spatial Planning Slovenia
International Commission for the Protection of the Danube River Austria
International Sava River Basin Commission Croatia
UNESCO Venice Office -Regional Bureau for Science and Culture in Europe Italy
Drava Power Plants Maribor Slovenia
Ministry of environment and water Bulgaria
Ministry of Environment, Forestry and Water Administration Albania
Italian Ministry for the Environment, Land and Sea -Department for Sustainable Development, Climate Change and Energy Italy
Secretariat to the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes Switzerland