Izrada Kantonalnog akcionog plana zaštite okoliša (KEAP) Kantona Sarajevo (KS) za period od pet godina

Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i ENOVA d.o.o. Sarajevo bili su zaduženi za realizaciju projekta izrade KEAPa KS a koji je finansiralo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Realizacija projekta je počela u maju 2016. a završena je u septembru 2017. godine.

 

 

Sadržaj KEAP-a KS je bio strukturiran shodno metodologiji izrade po Projektnom zadatku (PZ), odnosno sadržavao je pregled stanja okoliša, listu okolišnih problema i prioritete, akcioni plan sa ciljevima i mjerama/aktivnostima, izvore finansiranja te plan praćenja realizacije (za period od pet godina) za 6 tematskih oblasti (priroda, vodni resursi, upravljanje kvalitetom zraka, zemljište, upravljanje otpadom i odgovori politika). Pregled stanja okoliša u KS dao je analizu i sintezu uzročno-posljedičnih odnosa između ljudskih aktivnosti i okoliša, pregled stanja pojedinih okolišnih komponenti, pregled institucionalnog i zakonodavnog okvira sektora zaštite okoliša, pregled u oblasti obrazovanja o okolišu, te ocjenu nivoa javne svijesti po pitanju okoliša. Stanje okoliša je prezentirano prema DPSIR modelu, tj. okviru za opisivanje interakcija između društva i okoliša koji je usvojila Evropska agencija za okoliš (EEA). Model je vrlo jednostavan: pokretači uzrokuju pritiske koji se odražavaju na stanje okoliša, što ima direktan utjecaj na ekološki sistem i cijeli lanac nedirektnih uticaja, odnosno problema. Svi ti negativni uticaji izazivaju odgovore društva, koje nizom odgovarajućih mjera djeluje na sve karike tog lanca.

U cilju praćenja procesa izrade dokumenta, koordinacije između nadležnih organa i institucija na svim nivoima, te usaglašavanja sektorskih politika u KS, bio je formiran Savjetodavni odbor u sastavu od 27 članova i Stručna komisija od 6 članova. U svrhu transparentnosti i kvalitetnije izrade KEAPa KS u svim fazama je bila uključena javnost, te je organizovano više konsultativnih sastanaka sa brojnim organima i institucijama. Metodologija izrade po PZ osiguravala je participatorni pristup izradi plana od strane svih zainteresiranih strana, putem radionica u ključne tri faze izrade dokumenta. Po završetku izrade nacrta dokumenta, realizovana je i javna rasprava putem tri okrugla stola za različite zainteresirane strane i ciljne grupe. Prijedlog Odluke o usvajanju KEAPa KS je usvojen na Vladi KS 19. 10. 2017. godine, a Odluka o usvajanju KEAPa KS donesena je 30.10.2017. godini na Skupštini KS. Dokument KEAP KS i Odluka su dostupni na https://mpz.ks.gov.ba/keap .

Praćenje implementacije KEAPa KS u svim njegovim segmentima, prema utvrđenoj dinamici i rokovima za realizaciju je vršio Koordinacioni odbor za provođenje KEAP-a.