Politika kvaliteta

Politika kvaliteta Instituta za hidrotehniku

Imajući u vidu da je kvalitet procesa rada i poslovanja najvažniji faktor konkurentnosti i uspješnosti na tržištu, mi težimo ka dostizanju poslovne izvrsnosti, koja će biti prepoznata od strane naših klijenata i šire društvene zajednice.

 

 

Stoga svoju politiku kvaliteta zasnivamo na sljedećem:

  • Svakom klijentu pristupati jednako profesionalno i kroz komunikaciju raditi na prepoznavanju njegovih tekućih i budućih potreba, interesa i očekivanja;
  • Osigurati zadovoljstvo klijenta pruženim rješenjima koja ispunjavaju, i tamo gdje je to moguće, nadilaze njegova očekivanja;
  • Realizirati usluge u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, tehničkim standardima i najboljom raspoloživom poslovnom praksom;
  • Aktivno planirati i efikasno koristiti raspoložive kadrovske, tehničke i materijalne resurse, te tako zadržati fleksibilnu i dinamičnu organizaciju kod formiranja projektnih timova;
  • Razvijati i poticati naučno-istraživački rad, koristiti napredne tehnologije, te raditi na primjeni rezultata u praksi, za dobrobit društvene zajednice;
  • Pratiti dostignuća iz relevantnih naučnih oblasti, razvijati i usavršavati nastavne kadrove i aktivno učestvovati u nastavno-obrazovnom procesu, koristeći najsavremenije metode i učila;
  • Jačati ljudske resurse kroz prijenos znanja mlađim generacijama zaposlenih istraživača i ostalih, te poticati kontinuirano usavršavanje u struci;
  • Omogućiti svakom pojedincu u organizaciji da napreduje prema ostvarenim rezultatima, te na adekvatne načine motivirati zaposlenike da postižu bolje rezultate;
  • Periodično analizirati napredovanje zaposlenika i postignute rezultate, sistemski prepoznavati mogućnosti i stalno poticati razvoj kadrova i poboljšanje kvaliteta usluga.