Obavijest o anketiranju

Poštovani,

U toku je anketiranje građana o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo, u sklopu Projekta izrade dokumenta „Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016. – 2021. godina (KEAP)“ (u daljnjem tekstu: Projekt).
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je za realizaciju navedenog Projekta izabralo Konzorcij kojeg sačinjavaju Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i Enova d.o.o. Sarajevo.
U svrhu anketiranja stanovništva Kantona pripremljen je anketni Upitnik za istraživanje javnog mišljenja o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo, koji možete tražiti od strane predstavnika Vaše mjesne zajednice.
Upitnik možete popuniti i elektronskim putem, a isti je dostupan na web linku:
http://www.enova.ba/anketa-KS.html

Anketa je u potpunosti anonimna, a dobiveni odgovori bit će predmet stručne analize nivoa svijesti građana o zaštiti okoliša, mišljenja o stanju okoliša, te prepoznavanja prioritetnih problema u okolišu Kantona Sarajevo. U konačnici, ova analiza će voditi kreiranju akcionog plana zaštite i unapređenja stanja okoliša Kantona Sarajevo.

Vaše mišljenje je bitno!

Molimo vas da popunjene upitnike predate predstavnicima Vaše mjesne zajednice ili pošaljete na broj faksa 033/ 279 – 108 ili na e-mail adrese ajla.mehmedovic@enova.ba; ines.fejzic@enova.ba (ili vildana.gokovic@heis.ba) najkasnije do 05.09.2016. godine.

Unaprijed hvala na saradnji.