I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)

Radionica će se održati u ponedjeljak, 28.11.2016.god. u 10:00 u sali Općine Centar (205/II), ulica Mis Irbina br.1, Sarajevo.

U okviru ove I radionice prezentirat će se nacrt Izvještaja o stanju okoliša KS i lista problema. Ovaj izvještaj daje analizu i sintezu uzročno-posljedičnih odnosa između ljudskih aktivnosti i okoliša, pregled stanja u oblastima zaštita prirode, upravljanje vodama, upravljanje kvalitetom zraka, zaštita zemljišta i upravljanje otpadom, zatim daje pregled institucionalnog i zakonodavnog okvira sektora zaštite okoliša, pregled u oblasti obrazovanja o okolišu, te ocjenu nivoa javne svijesti po pitanju okoliša u KS.

Nacrt Izvještaja o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo je dostupan na ovom linku.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 33/03, 38/09), KEAP se donosi na period od najmanje pet godina. Prijedlog KEAP-a, odnosno svi izvještaji koji se kreiraju kroz faze pripreme ovog dokumenta, treba biti dostupan javnosti u cilju davanja prijedloga, komentara i primjedbi.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je Naručilac, a Zavod za izgradnju KS je Implementator projekta izrade KEAP-a. Projekat realizuje Konzorcij u sastavu Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo, i Enova d.o.o. Sarajevo.