Vodni resursi

Upravljanje vodnim resursima
 • izrada planova integralnog upravljanja vodnim resursima, u skladu sa principima Okvirne direktive o vodama EU;
 • izrada planova zaštite voda;
 • izrada projekata zaštite izvorišta;
 • izrada studija za izdavanje vodnih akata;
 • pravni i institucionalni aspekti: izrada legislative u oblasti voda, konsultantske usluge u cilju institucionalnog jačanja sektora voda;
 • edukacija i podizanje javne svijesti stanovništva, industrija, institucija vlasti i nevladinih organizacija o različitim aspektima upravljanja vodama.
Vodosnabdijevanje
 • izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju;
 • istraživanje kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika površinskih i podzemnih voda za vodosnabdijevanje naselja i industrija: hidrološka, hidrodinamička, geološko-hidrogeološka, kvalitativna ispitivanja;
 • geološki i hidrogeološki istražni radovi;
 • izrada planske dokumentacije: idejna rješenja, master planovi, studije izvodivosti;
 • studijska istraživanja i analize sektora vodosnabdijevanja;
 • izrada i revizija projektne dokumentacije vodovodnih sistema i uređaja za prečišćavanje vode za naselja i industrije: idejni projekti, glavni projekti, projekti izvedenog stanja, projekti rekonstrukcije i sanacije;
 • konsultantske usluge u fazi izvođenja radova: izrada tenderske dokumentacije prema FIDIC standardnim uslovima ugovaranja, nabavka usluga i radova za klijente, nadzor nad izvođenjem, prijem radova, projekt menadžment;
 • specijalne usluge u različitim fazama implementacije projekta: ekspertize, vještačenja;
 • mjerenje i detekcija gubitaka u vodovodnim sistemima;
 • istraživanje efikasnosti rada uređaja za prečišćavanje vode;
 • konsultantske usluge u cilju institucionalnog jačanja komunalnih preduzeća: analize cijena i finansijskog poslovanja komunalnih preduzeća, unapređenje organizacione sheme, računovodstvenih procedura, operativnih aspekata rada, izrada opštih akata preduzeća, i sl.;
 • edukacija komunalnih preduzeća o institucionalnim, tehničkim, finansijskim i drugim aspektima rada.
Prikupljanje i tretman otpadnih voda
 • izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju;
 • izvođenje istražnih radova za potrebe projektovanja kanalizacionih sistema: ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, hidraulička i druga mjerenja, mjerenja gubitaka u kanalizacionim sistemima, i sl.;
 • izrada planske dokumentacije: idejna rješenja, master planovi, studije izvodivosti;
 • studijska istraživanja i analize sektora prikupljanja i tretmana otpadnih voda;
 • izrada i revizija projektne dokumentacije kanalizacionih sistema i uređaja za prečišćavanje otpadne vode za naselja i industrije: idejni projekti, glavni projekti, projekti izvedenog stanja, projekti rekonstrukcije i sanacije;
 • konsultantske usluge u fazi izvođenja radova: izrada tenderske dokumentacije prema FIDIC standardnim uslovima ugovaranja, nabavka usluga i radova za klijente, nadzor nad izvođenjem, prijem radova, projekt menadžment;
 • specijalne usluge u različitim fazama implementacije projekta: ekspertize, vještačenja;
 • terenska, laboratorijska i pilot istraživanja efikasnosti rada uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, mulja i čvrstog otpada;
 • konsultantske usluge u cilju institucionalnog jačanja komunalnih preduzeća: analize cijena i finansijskog poslovanja komunalnih preduzeća, unapređenje organizacione sheme, računovodstvenih procedura, operativnih aspekata rada, izrada opštih akata preduzeća, i sl.;
 • edukacija komunalnih preduzeća o institucionalnim, tehničkim, finansijskim i drugim aspektima rada.
Zaštita voda
 • terenska i laboratorijska ispitivanja kvaliteta otpadnih voda naselja i industrija, monitoring otpadnih voda;
 • izvođenje kvantitativnog i kvalitativnog monitoringa površinskih voda: hidrometrijska mjerenja na vodotocima, monitoring fizičko-hemijskog i biološkog statusa površinskih voda;
 • modeliranje i kontrola zagađenja nutrijentima iz difuznih izvora i najbolje prakse upravljanja.
Regulacije vodotoka i zaštita od voda
 • izrada projektnih zadataka za studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju;
 • studijska istraživanja i analize sektora zaštite od voda;
 • izrada i revizija projektne dokumentacije za projekte regulacija vodotoka i bujica: idejni projekti, glavni projekti;
 • izrada i revizija projektne dokumentacije za projekte obaloutvrda, nasipa, akumulacija, crpnih stanica, obodnih kanala, odvodnih kanala/tunela i drenaža;
 • izrada projektne dokumentacije za projekte dreniranja i odvodnje podzemnih voda: idejni projekti, glavni projekti;
 • planovi praćenja, monitoringa, obavještavanja i evakuacije stanovništva i dobara.
Upravljanje poplavnim rizikom

Ekstremni poplavni događaji koji su se desili u protekle dvije decenije, pokrenuli su snažnu akciju Evropske unije u cilju minimiziranja razmjera rizika od poplava. Uspostavljen je pravni okvir stupanjem na snagu Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima, u novembru 2007. godine.

Prateći evropske trendove, Institut je u Bosni i Hercegovini postao lider iz oblasti upravljanja poplavnim rizikom te nudi svoje usluge za:

 • izradu preliminarne procjene rizika od poplava;
 • izradu 1D i 2D hidrodinamičkih modela (otvoreni vodotoci);
 • izradu mapa opasnosti i mapa rizika;
 • izradu planova upravljanja poplavnim rizikom.
Navodnjavanje
 • projektiranje i implementacija sistema za navodnjavanje;
 • crop water footprint analize u poljoprivredi;
 • modernizacija navodnjavanja (djelovanje i upravljanje).