Okoliš

 

 • procjena uticaja na okoliš;
 • studije potrebne kod izdavanja okolišne dozvole;
 • dubinsko okolišno ispitivanje (“environmental due diligence”);
 • strateška procjena uticaja na okoliš;
 • integralna prevencija i kontrola zagađivanja u industrijskim procesima;
 • studije, planovi i strategije upravljanja okolišem;
 • studije, planovi i strategije upravljanja prirodnim resursima;
 • studije, planovi i strategije zaštite prirodnih resursa;
 • studije, planovi i strategije integralnog upravljanja čvrstim otpadom;
 • projekti sanacije i transformacije neuređenih deponija u sanitarne deponije;
 • istraživanje, izbor lokacije i projektovanje sanitarnih deponija;
 • studije i programi institucionalnih, pravnih i ekonomskih aspekata upravljanja okolišem;
 • studije i programi za jačanje ljudskih resursa i upravljanje kadrovima u sektoru okoliša;
 • izrada zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti okoliša.