Geografski informacioni sistemi i IT

 

Geografski informacioni sistem (GIS) je računarski sistem za prikupljanje, obradu, analizu, upravljanje, prikazivanje i održavanje prostorno orijentisanih informacija. Značajna komponenta GIS-a su ljudski resursi. Naši zaposlenici su certificirani stručnjaci sa dugogodišnjim radnim iskustvom te nudimo usluge:

 • digitalizacije analognih geoprostornih podataka;
 • izrade podataka;
 • analize prostornih podataka;
 • dizajniranja i kreiranja baza podataka;
 • georeferenciranja podataka;
 • implementacije metapodataka;
 • izrade modela za automatizaciju proračuna/analiza;
 • izrade digitalnih modela terena;
 • primjene specijalističkih softvera/aplikacija u oblastima voda i okoliša;
 • izrade softverskih rješenja za komunalna preduzeća;
 • izrade tematskih karata;
 • savjetovanja o izboru GIS-a;
 • GIS edukacije i podrške.