Geodetska snimanja

  • ažurna geodetska situacija i izrada elaborata;
  • geodetsko snimanje komunalnih uređaja i izrada katastra komunalnih mreža;
  • sve vrste geodetskih usluga u katastru,inženjerskoj geodeziji(visokogradnji i niskogradnji);
  • izrada svih vrsta projekata i podloga za projektiranje;
  • kartografske usluge: izrada tematskih karata ,GIS usluge;
  • izrada projekata izvedenog stanja;
  • prijenos projekata na površinu (iskolčenje objekata);
  • georeferenciranje planova.