Energetika

 

Hidroenergetika

  • hidrološki i drugi istražni radovi za potrebe projektiranja hidroelektrana;
  • izrada hidroenergetskih studija;
  • izrada studija režima nanosa i prognoze zatrpavanja akumulacija;
  • izrada projektne dokumentacije za velike i male hidroelektrane: idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti i projekti izvedenog stanja;
  • izrada matematskih i fizičkih modela hidroelektrana;
  • izrada studija i projekata vodnih akumulacija.

Termoelektrane i drugi energetski objekti

  • hidrološki i drugi istražni radovi za potrebe projektiranja termoelektrana i drugih energetskih objekata;
  • izrada projektne dokumentacije u dijelu vodosnabdijevanja i prikupljanja i tretmana otpadnih voda: idejni projekti, glavni projekti;
  • specijalna mjerenja u cilju utvrđivanja bilansa tehnoloških i otpadnih voda.